Så vill politikerna förbättra vården – parti för parti

0
90

Personalbrist, bristande arbetsmiljö för läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal, stängda vårdavdelningar och patienter som väntar månader på vård. Larmen inifrån vården är många samtidigt som sjukvården seglat upp som ett av väljarnas viktigaste valfrågor. Hur ska politikerna komma till rätta med problemen? Omni har frågat riksdagspartierna vad de vill göra för lösa krisen inom sjukvården. (Den här texten har tidigare publicerats den 13 juli i år). ”Vårdbehoven ska styra vården – inte marknaden eller patientens plånbok”, skriver Socialdemokraterna till Omni. Partiet vill först och främst öka kompetensförsörjning i vården. Bland annat ska bristen på vårdpersonal lösas med bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö. Det gäller i synnerhet förlossningsvården där partiet anser att bättre arbetsvillkor är en förutsättning för att lösa krisen. Socialdemokraterna vill även öka tillgängligheten i vården genom att rätten till en fast läkarkontakt införs i hela landet. Samtidigt behöver samarbete och samordning mellan regionerna stärkas för att ”beta av uppskjuten vård och stärka vårdgarantin utifrån medicinska behov”, anser partiet. Moderaterna säger till Omni att en av de viktigaste åtgärderna för sjukvården är korta vårdköerna. Det vill man göra genom att inrätta en nationell vårdförmedling där patienter kan få hjälp att få vård i andra delar av landet vid långa väntetider. ”De privata nätläkarna kan bidra till att det ska bli möjligt att kraftigt korta väntetiderna i sjukvården”, skriver partiet. För att stärka förlossningsvården vill M att födande kvinnor ska ha tillgång till samma team av barnmorskor från mödravård till eftervård för att minska arbetsbelastningen. Sverigedemokraterna skriver i sitt svar att staten ska tillföra mer resurser till sjukvården i både regioner och kommuner, och att statens styrning av vården måste bli tydligare för att minska ojämnlik vård i landet. ”Slöseri med regionernas medel är stöld från vården”, skriver partiet. SD vill också se ett nationellt mål om en barnmorska per förlossning för att stärka patientsäkerheten i förlossningsvården. Ett sätt är att införa ambulanser särskilt utrustade för förlossningsvård för födande kvinnor med långa avstånd till förlossningen. Vårdpersonalen behöver mer än applåder, konstaterar Vänsterpartiet och skriver till Omni att ”utan stora satsningar på personalens arbetsmiljö kommer sjukvården att kapsejsa”. Partiet vill därför se satsningar på personalen i form av bra löner, förkortad arbetstid med bibehållen lön och fler anställda. Även krisen i förlossningsvården ”kräver kraftigt utökade resurser”, anser V som även vill se en barnmorska för varje förlossning. Dessutom måste vårdcentralerna stärkas och vinstjakten i vården avskaffas, skriver V. ”Vi måste skifta fokus från jakten på privata utförare till hur kvaliteten i välfärden kan öka”, menar C. Partiet vill att det införs en fast läkarkontakt för alla patienter och att primärvården stärks, bland annat genom att tillföra mer personal. För att korta köerna till sjukvården i hela landet föreslår partiet en årlig platsmiljard för de sjukhus som når en genomsnittlig beläggning på högst 90 procent. För att lösa förlossningskrisen vill partiet ge ”alla gravida kvinnor möjligheten att följas av samma barnmorska under hela graviditeten, under förlossningen samt i eftervården.” De vill också se bättre arbetsvillkor och ökade karriärmöjligheter för barnmorskor och sjuksköterskor. Även ambulanssjukvården behöver byggas ut, anser partiet. Framförallt på landsbygden. Kristdemokraterna vill att staten ska ta över ansvaret för vården. ”21 olika regioner fungerar inte längre”, anser partiet. Dessutom behöver Sverige fler vårdplatser och att alla patienter ska ha rätt till en fast namngiven läkare inom primärvården, som i sin tur ska ha ett rimligt antal patienter. Bemanningen inom förlossningsvården ska öka, fortsätter KD. Det behövs tydligare satsningar för att förbättra arbetsmiljön och sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig till barnmorskor med bibehållen lön. Partiet vill även att ett barnmorsketeam följer den gravida kvinnan genom hela vårdkedjan. ”Kvinnor behöver få kontinuitet genom hela graviditeten, förlossning och eftervården – en form av fast kontakt.” Liberalerna vill se en nationell strategi för att vården ska bli mer jämlik över hela landet. En fast läkarkontakt hoppas partiet ska öka effektiviteten av vården och patienttryggheten, framför allt för gruppen äldre och multisjuka. För att lösa förlossningskrisen behövs fler barnmorskor, och att ta bättre vara på de som finns, enligt L. Kortsiktiga satsningar leder alltför ofta till att pengar försvinner i administrationen. För att få fler barnmorskor att stanna i yrket behövs bättre löneutveckling och att det administrativa krånglet minskar, anser L. ”Lång erfarenhet ska premieras och synas i lönekuvertet.” För en bättre vård behövs bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och lön för att fler ska söka sig till yrket, stanna kvar och för att fler ska orka arbeta heltid, skriver Miljöpartiet till Omni. Det samma gäller för att lösa krisen inom förlossningsvården. MP vill därför att det årligen avsätts 40 miljarder kronor för bättre arbetsvillkor i hälso- och sjukvården och vård och omsorg. MP vill även bygga ut primärvården för att avlasta sjukhusvården så att människor snabbare får vård och inte fastnar i vårdköer. ”Att ha vårdcentraler som som fungerar väl, där personalen arbetar i team och där man som patient kan känna sig trygg med att få bra stöd är väldigt viktigt”.