Straffrabatt för unga vuxna ska slopas

0
67

Publicerad 21 juli 2021 kl 11.57

Inrikes. Regeringen vill nu ta bort straff­reduktionen, den så kallade straffrabatten, för personer i åldern 18–20 år vid allvarlig brotts­lighet.

Gilla artikeln på Facebook

Förslaget innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelse­straff. Det handlar exempel­vis om rån, grov miss­handel, våld­täkt och grovt vapen­brott.

I dag utgör den unges ålder en förmild­rande omstän­dighet när dom­stolen ska bestämma hur långt ett straff ska bli.

– Det är inte rimligt att personer som är 18 år och som begår allvar­liga brott regel­mässigt får sina straff nedsatta till hälften. Vid grova brott måste sam­hället kunna reagera kraftfullt och en krimi­nell livsstil avbrytas i tid. De här förslagen innebär ett rejält steg i den rikt­ningen, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson (S).

Han presenterade förslaget på en presskonferens på onsdagen.

I lagråds­remissen föreslår regeringen att straff­reduktionen för unga myndiga slopas om brottet har ett minimi­straff på fängelse i ett år eller mer. Detsamma ska gälla för brott som i det enskilda fallet bör straffas med fängelse i minst ett år även om brottets minimi­straff är lägre.

Det ska inte heller krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse. Samma straff som för andra myndiga personer ska också kunna dömas ut, exempelvis fängelse på livstid.

Vidare föreslås att vissa all­var­liga brott, till exempel mord eller våld­täkt mot barn, inte ska kunna preskri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

Förslagen är en del av regeringens 34-punkts­program mot gäng­kriminali­teten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.